Privacystatement Praktijk Flora
Praktijk Flora hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacystatement legt uit bovengenoemden met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie bovengenoemden persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers Praktijk Flora te Amsterdam;
c. bezoekers van de website: www.praktijkflora.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van bovengenoemden;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met bovengenoemden contact opnemen of van wie bovengenoemden persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Flora verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
Praktijk Flora verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond
Praktijk Flora verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,
c. waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
d. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
e. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Praktijk Flora kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Flora persoonsgegevens verwerken. Praktijk Flora sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Flora deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Flora deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Praktijk Flora geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Fleur Brouwer ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Praktijk Flora bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. PPV hanteert in
beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Praktijk Flora kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het
privacystatement wordt op de website van de Praktijk Flora gepubliceerd. Het is
verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele
wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk Flora te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te
verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te
maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Flora door een e-mailbericht te sturen
welke op website www.praktijkflora.nl is gepubliceerd. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Flora persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Flora door een e-mailbericht te sturen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).